DSC_8815.JPG

這邊就放人物篇囉!!
昀姊只是來取蛋糕,謝謝陳老闆把大家歡聚在一塊
祝新的一年,各店家老闆生意興隆、財源滾滾唷

DSC_8826.JPG 

C360_2015-01-26-14-43-51-691.jpg C360_2015-01-26-14-45-17-792.jpg

C360_2015-01-26-14-36-12-244.jpg C360_2015-01-26-14-36-21-855.jpg C360_2015-01-26-14-37-04-139.jpg C360_2015-01-26-14-38-29-059.jpg C360_2015-01-26-14-38-44-228.jpg C360_2015-01-26-14-39-00-666.jpg C360_2015-01-26-14-39-11-164.jpg C360_2015-01-26-14-39-51-292.jpg C360_2015-01-26-14-40-31-399.jpg C360_2015-01-26-14-41-50-097.jpg C360_2015-01-26-14-42-01-369.jpg C360_2015-01-26-14-42-07-981.jpg C360_2015-01-26-14-42-24-217.jpg C360_2015-01-26-14-42-30-234.jpg C360_2015-01-26-14-42-57-105.jpg  

DSC_8906.JPG DSC_8907.JPG

C360_2015-01-26-14-46-35-236.jpg DSC_8834.JPG DSC_8835.JPG DSC_8836.JPG DSC_8838.JPG DSC_8846.JPG DSC_8847.JPG DSC_8860.JPG DSC_8861.JPG DSC_8862.JPG DSC_8863.JPG DSC_8865.JPG DSC_8867.JPG DSC_8869.JPG DSC_8891.JPG DSC_8904.JPG  DSC_8956.JPG DSC_8957.JPG DSC_8993.JPG DSC_8994.JPG DSC_8995.JPG DSC_8999.JPG  

DSC_9000.JPG

    全站熱搜

    yunhoney2013 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()